PEDAGOGICKÝ ASISTENT vo vzdelávacom procese

Zverejnenie voľného pracovného miesta – pedagogický asistent učiteľa – ZŠ  Hroncova

V súčasnosti narastá počet detí so špeciálnymi potrebami, a preto je nevyhnutná prítomnosť pedagogického asistenta vo vzdelávacom procese. Úloha pedagogických asistentov vo vzdelávacom procese je kľúčová. Treba si uvedomiť, že pedagogický asistent je najmä asistentom dieťaťa so ŠVVP a nie asistentom učiteľa, hoci si to niektorí učitelia veľmi často zamieňajú. Pedagogický asistent pomáha učiteľom tak, že pristupuje individuálne ku žiakovi so ŠVVP, a tým má učiteľ viac priestoru, venovať sa ostatným žiakom v triede. Problémom však je, že pedagogických asistentov je nedostatočné množstvo.  Treba si uvedomiť, že sú obrovským prínosom žiakom, ktorým treba pomôcť, ale aj samotným učiteľom pri plynulom chode vyučovacej hodiny. Pedagogický asistent je nie len „asistentom, mentorom, v istom zmysle psychológom, ale aj priateľom“ žiaka. Pedagogický asistent pracuje najmä so žiakmi, ktorí trpia poruchami učenia, ako napr. dyslexiou, dysgrafiou atď., ale tiež so žiakmi s poruchami správania a pod. 

Medzi kľúčové zodpovednosti pedagogických asistentov patria:

  1. Poskytovať individuálny prístup žiakom so ŠVVP
  2. Pomoc pri príprave materiálov na vyučovanie
  3. Motivácia a povzbudenie žiakov so ŠVVP

 

...

 

Každý pedagogický asistent by mal disponovať nasledovnými vlastnosťami:

Nadšenie

Fantázia

Energia

Prispôsobivosť

Trpezlivosť

Zodpovednosť

 

Viac o samotnom pojme „pedagogický asistent“ a s ním spojených zaujímavostiach sa dozviete prostredníctvom pripravovaného webinára „ Pedagogický asistent- dôležitý článok školstva“.

Dátum vytvorenia: 06.07.2021