Ako rozvíjať predčitateľskú gramotnosť detí

Školský vzdelávací program Kniha môj kamarát

S rozvojom predčitateľskej gramotnosti je nevyhnutné začať v domácom prostredí, a to od útleho veku dieťaťa. Knihy, ktorých príbehy, budú rozvíjať predstavivosť, slovnú zásobu, ale i komunikačné kompetencie detí, sú jednou zo základných edukačných pomôcok, ktoré pri vzdelávaní detí využívajú nielen rodičia, ale aj učitelia.

              ,,Veďme deti, aby milovali knihy a otvoríme im svet nekonečných príbehov a fantázie.“

Jednou z prvých kníh, ktorá sa deťom dostáva do ruky, je leporelo. Ide o harmonikovo skladanú knihu, ktorá obsahuje minimum textu a veľké množstvo ilustrácií, ktorých hlavnou úlohou je rozvíjať pozornosť, pamäť a fantáziu detí. Ilustrácie v knihách, ktoré sú určené deťom v predčiateľskom veku, sa stávajú jedným z prvých miest stretu dieťaťa s výtvarným umením a zároveň predstavujú základný podnet k vytváraniu a rozvíjaniu detskej fantázie, pomôckou k rozvíjaniu reči a získavaním prvých predstáv o okolitom svete. Vekovo by sme mohli túto fázu ohraničiť z hora vekom, kedy dieťa prvý krát chytí obrázkovú knihu do ruky a zdola vekom, kedy sa naučí čítať. Samozrejme vymedzenie vekom nie je postačujúce. Mnoho záleží na psychickom vývoji dieťaťa a jeho rečových schopnostiach.

Prezeranie kníh s deťmi je jedným z prostriedkov, ako deti učiť materinský jazyk a zušľachťovať vývoj ich reči.

„Ak chcete, aby vaše dieťa vedelo cítiť a myslieť, vyznať sa vo svete, v spoločnosti, v ľudských vzťahoch i v sebe samom, hovorte s ním.“

 

Ako začať s predčitateľskou gramotnosťou v domácom prostredí?

V prvom rade je potrebné pripraviť vhodné prostredie, ktoré bude dieťa motivovať k samotnému čítaniu a následnému písaniu.

Prinášame pár nápadov, ako si doma môžete vytvoriť takéto prostredie:

  1. Fotografie dieťaťa, rodiny s napísaným sprievodným textom.
  2. Rodinný kalendár sviatkov – môžete si spoločne s dieťaťom vytvoriť zoznam sviatkov rodinných príslušníkov.
  3. Kalendár dní, mesiacov, ročných období – spoločne s dieťaťom si môžete vytvoriť kalendár ročných období alebo kalendárnych mesiacov s veľkými ilustráciami, podľa ktorých si dieťa postupe zapamätá jednotlivé názvy.
  4. Maľované čítanie – vytvorte pre dieťa jednoduchý text, ktorého niektoré slová budú nahradené obrázkom. Text budete čítať vy a dieťa vždy pomenuje obrázok, ktorý nahrádza slovo textu.
  5. Tabuľa s kriedami/fixkami – dieťa si na nej môže kresliť a spoločne s ním pomenujte dané kresby.
  6. Knihy, časopisy – rôznych žánrov.
  7. Hracie kocky s písmenami – pomocou nich sa deti naučia rozpoznávať písmená a tvoriť prvé slová.
  8. Spoločné čítanie – napríklad večer na dobrú noc.

Dátum vytvorenia: 21.03.2021