Obchodné a reklamačné podmienky

I. Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sú vydané podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník"):

Predávajúci: Bc. Ivana Marošová
Stankovany 239
034 92, Stankovany
Slovensko
Telefón: 0902 839 321
IČO: 51145065
DIČ: 1122306581
(Ďalej len "predávajúci")


2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: "kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.vedomostidovrecka.sk (ďalej len "internetový obchod").


3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok


4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.


II. Objednávka

1. Záujemca o službu (ďalej „objednávateľ“) objednáva službu predávajúceho prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formulára (workshopy, webináre, prednášky, odborné publikácie, pomôcky,) na stránke www.vedomostidovrecka.sk, alebo písomnou formou – e-mailom na vedomostidovrecka@gmail.com. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Objednávateľ svojou objednávkou tiež potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami, ako aj s obchodnými a platobnými podmienkami platnými pre jednotlivé typy produktov a služieb predávajúceho.


2. Predávajúci spracúva osobné údaje objednávateľa v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a to len na nižšie vymedzený účel. Objednávateľ dobrovoľne poskytuje predávajúcemu osobné a kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie objednávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi predávajúcim a objednávateľom. Predávajúci neposkytuje osobné údaje žiadnym iným tretím stranám okrem tých, kde je povinný poskytnúť osobné údaje podľa zákona. Pri spracovávaní osobných údajov objednávateľa sa predávajúci riadi pravidlami o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete na našej stránke www.vedomostidovrecka.sk.


3.Doručením riadne vyplnenej registrácie/prihlasovacieho formulára predávajúcemu a následným doručením faktúry objednávateľovi vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom. Od tohto termínu je objednávka záväzná.


III. Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu alebo v cenníku zverejneného na webových stránkach. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas doby, ktoráje zobrazovaná v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje zjednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.


2. Celá prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu s ohľadom na tovar.


3. V internetovom obchode sú uverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.


4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.


IV. Dodacie lehoty

1. Termín dodania služby je deň uskutočnenia webinára, konferencie, workshopu, alebo prednášky.


2. Deň uskutočnenia určuje predávajúci a tento deň je uvedený pri ponuke webinárov na www.vedomostidovrecka.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu termínu alebo času webinára, konferencie, workshopu alebo prednášky.


V. Cena a platobné podmienky

1.Ceny služieb sú uvedené vrátane DPH na stránke www.vedomostidovrecka.sk pri príslušnej službe/vzdelávacej aktivite. Ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.


2. Objednávateľ uhrádza platbu bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom na základe prijatej faktúry. Splatnosť faktúry je uvedená na faktúre, najneskôr však v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia vzdelávacej aktivity.


3. Iné podmienky splatnosti faktúry môžu byť dohodnuté na základe žiadosti objednávateľa doručenej predávajúcemu e-mailom alebo poštou.


VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín po odoslaní online registrácie/prihlasovacieho formulára. Objednávku je možné stornovať výlučne emailom na vedomostidovrecka@gmail.com.


2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ktorej súčasťou je poskytnutie služby – vzdelávacej aktivity, a to 14 dní a menej pred termínom jej uskutočnenia, pokiaľ osobitná zmluva medzi objednávateľom a predávajúcim neustanovuje inak.


3. V prípade akceptovania požiadavky objednávateľa na odstúpenie od zmluvy na diaľku po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.


4.Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:

a) služba – vzdelávacia aktivita z rôznych dôvodov aj bez uvedenia dôvodu poskytnutá nebude,
b) zmenila sa cena služby – vzdelávacej aktivity,
c) zverejnená cena služby – vzdelávacej aktivity bola chybná.


VII. Reklamácie

1. Reklamovať je možné vzdelávaciu službu zakúpenú a zaplatenú u predávajúceho.


2. Pre uplatnenie reklamácie je potrebné, aby objednávateľ emailom na vedomostidovrecka@gmail.com informoval predávajúceho, že daná vzdelávacia aktivita bola chybná a aj to, ako sa chyba prejavila. V emaily objednávateľ musí napísať svoje dôvody na reklamáciu. Predávajúci na základe týchto informácií odporučí objednávateľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.


VIII. Autorské práva

1. Zákazník je oprávnený prezerať si a preberať materiály z portálu www.vedomostidovrecka.sk iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Zákazník nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používanie materiálov, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.


2. Zákazník nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie.


3. Zákazník nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe.


4. Zákazník nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov.


5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať prihlásenie zákazníka pri porušení niektorého z bodov 7.1, 7.2, 7.3 a 7.4 tohto odstavca.


IX. Ochrana osobných údajov

1. Účastník registráciou na školenie prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na školení. Zároveň účastník súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely.


IIX. Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil so všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné a platobné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a objednávateľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynutiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.


2. Predávajúci a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Predávajúci a objednávateľ sa ďalej dohodli, že neúčasť objednávateľa na webinári, školení, prednáške, worhshope nie je dôvodom na vrátenie poplatku, ktorý uhradil.