Zoznam dostupných webinárov

V cene webinára je zahrnutý certifikát, živé vysielanie a edukačný materiál.

computer Efektívne riešenie konfliktov na školách

V rámci edukačného procesu sa nevyhneme situáciám, kedy vznikajú medzi skupinami rovesníkov konflikty. Je veľmi dôležité, aby učiteľ dokázal v takýchto situáciách vhodne reagovať a riešiť ich takou formou, ktorá bude mať dlhodobý a preventívny charakter.

Cena: 12 Eur

29.09.2022 17:30

computer Tvorba vlastných pracovných listov

Súčasťou práce učiteľa je neustála tvorba pracovných listov a vlastných edukačných materiálov, ktoré sa spoločne naučíme vytvárať a rovnako tak prispôsobovať Vašim požiadavkám.

Cena: 12 Eur

30.09.2022 17:30

computer Rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky v MŠ

Úroveň grafomotoriky, vizuomotoriky a jemnej motoriky predstavuje súbor kľúčových kritérií, podľa ktorých sa posudzuje školská zrelosť dieťaťa.

Cena: 12 Eur

04.10.2022 17:30

computer Montessori edukačné pomôcky - vyrob si sám

Cieľom montessori pedagogiky je podporovať u dieťaťa prirodzenú túžbu učiť sa, podporovať priateľský vzťah medzi učiteľom a dieťaťom a podporovať schopnosť učiteľa pozitívne dieťa motivovať. Deti vedené metodikou Montessori začínajú spontánne písať, čítať a počítať už v predškolskom veku.

Cena: 12 Eur

05.10.2022 17:30

computer Dramatická výchova v MŠ

Dramatická výchova ovplyvňuje celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, vplýva na jeho vývin celostne. Podporuje vzrast osobnostných, psychomotorických, komunikatívnych, sociálnych, kognitívnych, učebných, informačných spôsobilostí...

Cena: 12 Eur

07.10.2022 17:30

computer Tvorba individuálneho plánu pre dieťa so ŠVVP a odloženou školskou dochádzkou

Podstatou vypracovania individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu je zosúladenie učebného plánu, učebných osnov, vyučovacích cieľov, metód a postupov vyučovania... potrebám dieťaťa. Cieľom webinára je načrtnúť postup pri vypracovávaní IVP, a tak pomôcť učiteľom pri realizácii integrácie detí so ŠVVP a odloženou školskou dochádzakou.

Cena: 12 Eur 

10.10.2022 17:30

computer Dieťa s problémovým správaním v MŠ

S problémovým správaním v MŠ sa stretávame čoraz častejšie, aj preto je nevyhnutné vedieť ako správne riešiť takého správanie. Čo je to problémové správanie je tiež obsahom webinára.

Cena: 12 Eur 

10.10.2022 17:30

computer Prvá atestácia učiteľov v MŠ - krok za krokom, podľa novej legislatívy

Ako napísať prácu k prvej atestácii, a to konkrétne na príkladoch pre učiteľov MŠ. Povieme si, čo má obsahovať atestačná práca, z akých častí sa skladá, čo je jej cieľom a ako máte postupovať.

Cena: 12 Eur

11.10.2022 17:30

computer Relaxačné techniky v školskom prostredí

Relaxácia pomáha zlepšovať sústredenie, pamäť, navodzuje pocit pokoja, istoty a sebadôvery. Znižuje úroveň  úzkosti,  napätia, naučených obáv a neistoty. Pomáha znižovať trému, podporuje odvahu a odhodlanie, a preto by sa mala čo najčastejšie využívať aj v školskom prostredí.

Cena: 12 Eur 

12.10.2022 17:30

computer Rozprávka v MŠ - rozvoj predčitateľských kompetencií

Predškolský vek je obdobím rozprávok. Práve pomocou rozprávok si deti rozvíjajú predstavivosť, slovnú zásobu, komunikačné kompetencie, ale i mravné hodnoty. Ako pracovať s literárnym textom v prostredí materskej školy si ukážeme práve na tomto školení.

Cena: 12 Eur 

13.10.2022 17:30

computer Tvorba týždenných plánov

Hlavný cieľ výchovy a vzdelávania v materskej škole sa odvíja od cieľov výchovy a vzdelávania. Materská škola si stanovuje jednotné týždenné plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, pričom týždenné plány sa koncipujú tak, aby tvorili ucelenú štruktúru obsahu vzdelávania.

Cena: 12 Eur 

14.10.2022 17:30

computer Folklór v edukačnom procese MŠ

Folklór dáva dieťaťu možnosť prejaviť svoju fantáziu, tvorivú schopnosť, estetické cítenie, vytrvalosť i odvahu. Tak ako v minulosti, aj dnes je folklór nevyčerpateľným zdrojom námetov a aktivít pre prácu s deťmi. Súčasťou ľudovej slovesnosti sú rozprávky, povesti, ľudová pieseň, príslovia, porekadlá, hádanky, rečňovanky, hry, tanec, zvyky, obyčaje. Všetky tieto útvary majú svoje konkrétne funkcie a okrem estetickej plnia aj výchovnú funkciu.

Cena: 12 Eur 

17.10.2022 17:30

computer Žiak s ADHD

Len štyri písmená, za ktorými sa skrýva viac ako si vieme predstaviť. Prejavuje sa už od útleho veku, preto ju netreba podceňovať.

Cena: 12 Eur 

 

18.10.2022 17:30

computer Vývinové poruchy učenia

Cieľom tohto webinára je oboznámiť sa s vývinovými poruchami učenia (DYS) a naučiť sa ich rozpoznať. Čo sú to vývinové poruchy, a čo všetko s nimi súvisí je tiež obsahom webinára.

Cena: 12 Eur 

19.10.2022 17:30

computer Tvorba vlastných pracovných listov II.

Tvorba vlastných edukačných materiálov ponúka pedagogickým pracovníkom širokú škálu možností spracovania akejkoľvek problematiky. Spoločne si ukážeme ako si zostaviť vybrané edukačné pomôcky.

Cena: 12 Eur 

19.10.2022 17:30

computer Logopedické cvičenia a aktivity pre deti od troch rokov

Či chceme, alebo nie, reč sa musíme učiť. Čím skôr a prirodzene si dieťa osvojí materinskú reč, tým skôr sa rozvinie jeho myslenie, pamäť a spoločenské začlenenie. Na výchovnom prostredí záleží, či sa reč rozvinie prirodzene, ľahko a včas.

Cena: 12 Eur 

20.10.2022 17:30

computer Ako efektívne pracovať s dyslektikom v ZŠ

Dyslexia alebo inak povedané porucha čítania, negatívne ovplyvňuje schopnosť žiaka osvojiť si čítaný text a zasahuje tak prakticky do všetkých školských predmetov, ktoré musí žiak povinne absolvovať. Je preto dôležité vedieť, ako s takýmito deťmi pracovať čo najefektívnejšie.

Cena: 12 Eur 

21.10.2022 17:30

computer Diagnostika detskej kresby

Detská kresba je vhodným a jednoduchým diagnostickým prostriedkom. Pozorovaním a štúdiom detských výtvarných prác dokáže pedagóg identifikovať psychologické aspekty vývoja dieťaťa.

Cena: 12 Eur 

21.10.2022 17:30

computer Námety na rozvoj kreatívneho myslenia žiakov

Kreativita, kreatívne myslenie a ich rozvíjanie je tematika, ktorá je úzko spojená s  edukačnou praxou.  Rozvíjanie kreatívneho myslenia žiakov je neustále prebiehajúci proces, a to v každej vzdelávacej oblasti.

Cena: 12 Eur 

24.10.2022 17:30

computer Jesenné námety a aktivity pre prácu v MŠ a ŠKD

Jesenné námety a aktivity. K webináru získate materiál, ktorý obsahuje edukačné PDF pracovné listy, materiály a makety, zamerané na tvorbu rôznych jesenných výtvorov z papiera.

Cena: 12 Eur 

24.10.2022 17:30

computer Komunikácia je dôležitá (ŠKD)

Školský klub detí predstavuje významné miesto, v ktorom si žiaci osvojujú nie len komunikáciu, asertivitu a empatiu. Cieľom tohto webinára je osvojiť si znalosti o význame ŠKD vo výchovno-vzdelávacom procese, a to na základe komunikačných zručností. 

Cena: 12 Eur 

25.10.2022 17:30

computer Programy k interaktívnej tabuli na rozvoj matematických predstáv

Rozvoju matematických predstáv detí predškolského veku je dôležité venovať náležitú pozornosť. Prostredníctvom webinára si predstavíme niekoľko programov, s ktorými môžeme pracovať na interaktívnej tabuli a inovatívnymi, zábavnými a kreatívnymi metódami tak rozvíjať práve matematické kompetencie detí predškolského veku. 

Cena: 12 Eur 

26.10.2022 17:30