Zoznam dostupných webinárov

V cene webinára je zahrnutý certifikát, živé vysielanie a edukačný materiál.

computer Dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Ako pracovať s dieťaťom s odloženou školskou dochádzkou v MŠ.

Cena: 13 Eur

30.05.2024 17:30

computer Záznam z webinára - Aspergerov syndróm v školskom prostredí

Ľudia s Aspergerovým syndrómom mávajú priemernú, alebo nadpriemernú inteligenciu. Väčšinou nemajú problémy s učením, no môžu sa u nich vyskytnúť špecifické ťažkosti pri učení. Oproti autistickým ľuďom majú menej rečových problémov, no stále pre nich môže byť náročné pochopiť a spracovať reč jazyka.

Ide o záznam z webinára, ktorý si pozriete v pohodlí domova v deň a čas, ktorý Vám bude vyhovovať. Záznam budete mať aktívny 14 dní, počas ktorých si webinár môžete opätovne pozrieť. Po vzhliadnutí záznamu Vám do dvoch pracovných dní príde na Vašeu emailovú adresu certifikát a edukačný materiál.

Cena: 13 Eur 

30.05.2024 17:30

computer Letné námety a aktivity pre prácu v MŠ a ŠKD

Letné námety a aktivity na mesiac apríl. K webináru získate viac než 60 strán materiálu, ktorý obsahuje edukačné PDF pracovné listy, materiály a makety na tvorbu rôznych veľkonočných výtvorov z papiera.

Cena:13 Eur

31.05.2024 17:30

computer Záznam z webinára: Tvorba individuálneho plánu pre dieťa so ŠVVP a odloženou školskou dochádzkou

Podstatou vypracovania individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu je zosúladenie učebného plánu, učebných osnov, vyučovacích cieľov, metód a postupov vyučovania... potrebám dieťaťa. Cieľom webinára je načrtnúť postup pri vypracovávaní IVP, a tak pomôcť učiteľom pri realizácii integrácie detí so ŠVVP a odloženou školskou dochádzakou.

Ide o záznam z webinára, ktorý si pozriete v pohodlí domova v deň a čas, ktorý Vám bude vyhovovať. Záznam budete mať aktívny 14 dní, počas ktorých si webinár môžete opätovne pozrieť. Po vzhliadnutí záznamu Vám do dvoch pracovných dní príde na Vašeu emailovú adresu certifikát a edukačný materiál.

Cena: 13 Eur 

17.06.2024 17:30

computer Malý vedátor

Prečo je to tak? Ako sa to robí? Ako to funguje? Majú aj vaše deti/žiaci množstvo otázok, ktoré sa ťažko vysvetľujú slovne? Skúste im na ne zodpovedať spoločnými experimentmi a pokusmi.

Cena: 13 Eur 

18.06.2024 17:30

computer 30 hier na podporu práce s knihou v MŠ a ŠKD

Kniha, najväčší priateľ človeka, už od nepamäti patrí medzi neodmysliteľnú súčasť našich životov. Ako vzbudiť záujem o prácu s knihou u tých najmenších? Aké aktivity sú efektívne, zábavné a obohacujúce pri práci s knihou? Naučme deti a žiakov používať knihu zábavným spôsobom, a tak u nich rozvíjať pozitívny vzťah k čítaniu.

Cena: 13 Eur

19.06.2024 17:30

computer Záznam z webinára: Identifikácia vývinových porúch detí v MŠ

Poruchy učenia sú stále častejším problémom, ktorý sa správnom prístupe a včasnej diagnostikemôže identifikovať už u detí v prostredí MŠ. Aké poruchy učenia poznáme, aké obmedzenia deťom v prinášajú a kým spôsobom ich možno prvotne identifikovať už v MŠ si povieme počas webinára.

Ide o záznam z webinára, ktorý si pozriete v pohodlí domova v deň a čas, ktorý Vám bude vyhovovať. Záznam budete mať aktívny 14 dní, počas ktorých si webinár môžete opätovne pozrieť. Po vzhliadnutí záznamu Vám do dvoch pracovných dní príde na Vašeu emailovú adresu certifikát a edukačný materiál.

Cena: 13 Eur 

19.06.2024 17:30

computer Interaktívna tabuľa a jej využitie v MŠ

Možnosti využitia interaktívnej tabule na rozvoj vybraných kompetencií detí predškolského veku.

Cena: 13 Eur

20.06.2024 17:30

computer Diagnostika detskej kresby

Detská kresba je vhodným a jednoduchým diagnostickým prostriedkom. Pozorovaním a štúdiom detských výtvarných prác dokáže pedagóg identifikovať psychologické aspekty vývoja dieťaťa.

Cena: 13 Eur

21.06.2024 17:30

computer ADD a ADHD v školskom prostredí

ADD /syndróm deficitu pozornosti/, ADHD /syndróm deficitu pozornosti spojený s hyperaktivitou/

Patria do skupiny porúch správania. Možno sa stretnúť aj s inými označeniami – ľahké detské encefalopatie, hyperkinetický či hypokinetický syndróm. Ide často o deti s priemernou až nadpriemernou inteligenciou, ktoré trpia poruchami učenia a správania v rozsahu od miernych po ťažké.

Cena: 13 Eur

24.06.2024 17:30

computer Rozvoj matematických predstáv detí od troch rokov

Oboznamovanie detí so základnými matematickými predstavami prebieha už v momente, keď si dieťa osvojuje reč. Predčíselné predstavy majú mať deti utvorené pred nástupom do školy. Cieľom webinára je  poukázať na možnosti rozvíjania základných matematických predstáv u detí predškolského veku s využitím didaktických hier v edukačnom procese.

Cena: 13 Eur

25.06.2024 17:30

computer Záznam z webinára: Tvorba vlastných pracovných listov

Súčasťou práce učiteľa je neustála tvorba pracovných listov a vlastných edukačných materiálov, ktoré sa spoločne naučíme vytvárať a rovnako tak prispôsobovať Vašim požiadavkám.

Ide o záznam z webinára, ktorý si pozriete v pohodlí domova v deň a čas, ktorý Vám bude vyhovovať. Záznam budete mať aktívny 14 dní, počas ktorých si webinár môžete opätovne pozrieť. Po vzhliadnutí záznamu Vám do dvoch pracovných dní príde na Vašeu emailovú adresu certifikát a edukačný materiál.

Cena: 13 Eur 

25.06.2024 17:30

computer Záznam z webinára: Prvá atestácia učiteľov. - Krok za krokom, podľa novej legislatívy...

Ako zostaviť atestačné portfólio k prvej atestácii, a to na konkrétnych príkladoch. Povieme si, čo má atestačné portfólio obsahovať, z akých častí sa skladá, čo je jeho cieľom a ako máte postupovať.

Ide o záznam z webinára, ktorý si pozriete v pohodlí domova v deň a čas, ktorý Vám bude vyhovovať. Záznam budete mať aktívny 14 dní, počas ktorých si webinár môžete opätovne pozrieť. Po vzhliadnutí záznamu Vám do dvoch pracovných dní príde na Vašeu emailovú adresu certifikát a edukačný materiál.

Cena: 13 Eur

26.06.2024 17:30

computer Diagnostické pozorovanie dieťaťa v MŠ

Diagnostika pozorovaním je jednou z najčastejšie využívaných diagnostickýc metód. Ktoré komptencie, zručnostia prejavy u dieťaťa diagnostikovať a ako si vytvárať diagnostické - záznamové hárky si rozoberieme v rámci webinára. 

Cena: 13 Eur

26.06.2024 17:30

computer Kreatívna grafomotorika

Úroveň grafomotoriky a jemnej motoriky predstavuje súbor kľúčových kritérií, podľa ktorých sa posudzuje školská zrelosť dieťaťa. 

Cena: 13 Eur 

27.06.2024 17:30

computer Začínajúci učiteľ v MŠ a ŠKD - adaptačné vzdelávanie v kocke

Webinár určený pre všetkých začínajúcich učiteľov v MŠ a ŠKD, ktorí si chcú zodpovedať otázky o priebehu adaptačného vzdelávania a začiatkoch pedagogickej praxe.

Cena: 13 Eur

28.06.2024 17:30

computer Agresívne dieťa v MŠ

Prejavy agresívneho správania detí predškolského veku predstavjú neustále narastajúci problém, ktorý musia učitelia v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu riešiť.V rámci webinára si predstavíme námety a odporäčania ako s deťmi s adresívnymi prejavmi pracovať. 

Cena: 13 Eur 

18.07.2024 17:30

computer Ako naučiť deti správne držať ceruzku?

Správny úchop písacieho náčinia je nevyhnutný pre následný rozvoj pisateľských ručností. Spoločne si ukážeme námety ako deťom pomôcť s osvojením si techniky správneho úchopu písacieho náčinia. 

Cena: 13 Eur 

22.07.2024 17:30