Zoznam dostupných webinárov

V cene webinára je zahrnutý certifikát, živé vysielanie a edukačný materiál.

computer Anglický jazyk na 1. stupni ZŠ II

S výučbou cudzieho jazyka je vhodné začať od útleho veku dieťaťa. Ako učiť angličtinu zábavne a efeketívne si ukážeme na webinári ,,Anglický jazyk na 1. stupni ZŠ II".

Cena: 13 Eur 

30.01.2023 17:30

computer Aktivity s včielkou Bee-Bot

Včielka Bee Bot je výborný nástroj, ktorý pomáha rozvoju logického, algoritmického myslenia, plánovania, priestorovej predstavivosti a ďalších kompetencií u detí MŠ a žiakov najnižších ročníkov ZŠ.

Cena: 13 Eur

30.01.2023 17:30

computer Výroba papierových bábok

Výroba papierových bábok. K webináru získate makety, s ktorými môžete pracovať na vyučovaní a prostredníctvom ktorých si vyrobíte vlastné papierové bábky.

Záznam z webinára

Cena: 6 Eur 

08.02.2023 17:30

computer Ja a moje telo

Námety a aktivity na poznávanie častí ľudského tela, zdravej výživy, správneho dýchania, relaxácie, a to hravou a zábavnou formou.

Záznam z webinára.

Cena: 6 Eur 

09.02.2023 17:30

computer Efektívne riešenie konfliktov na školách

V rámci edukačného procesu sa nevyhneme situáciám, kedy vznikajú medzi skupinami rovesníkov konflikty. Je veľmi dôležité, aby učiteľ dokázal v takýchto situáciách vhodne reagovať a riešiť ich takou formou, ktorá bude mať dlhodobý a preventívny charakter.

Cena: 13 Eur

10.02.2023 17:30

computer Prvá atestácia učiteľov - krok za krokom, podľa novej legislatívy

Ako napísať prácu k prvej atestácii, a to na konkrétnych príkladoch. Povieme si, čo má obsahovať atestačná práca, z akých častí sa skladá, čo je jej cieľom a ako máte postupovať.

Cena: 13 Eur

13.02.2023 17:30

computer Programy k interaktívnej tabuli na rozvoj matematických predstáv

Rozvoju matematických predstáv detí predškolského veku je dôležité venovať náležitú pozornosť. Prostredníctvom webinára si predstavíme niekoľko programov, s ktorými môžeme pracovať na interaktívnej tabuli a inovatívnymi, zábavnými a kreatívnymi metódami tak rozvíjať práve matematické kompetencie detí predškolského veku. 

Cena: 13 Eur 

14.02.2023 17:30

computer Tvorba vlastných pracovných listov

Súčasťou práce učiteľa je neustála tvorba pracovných listov a vlastných edukačných materiálov, ktoré sa spoločne naučíme vytvárať a rovnako tak prispôsobovať Vašim požiadavkám.

Cena: 13 Eur 

15.02.2023 17:30

computer Dieťa s problémovým správaním v MŠ

S problémovým správaním v MŠ sa stretávame čoraz častejšie, aj preto je nevyhnutné vedieť ako správne riešiť takého správanie. Čo je to problémové správanie je tiež obsahom webinára.

Cena: 13 Eur 

16.02.2023 17:30

computer Portfólio pedagogického zamestnanca

Tvorba profesijného portfólia je dlhodobý proces. Počas webinára si predstavíme jednotlivé druhy portfólia a ukážeme si postup pri jeho tvorení. Zároveň si povieme, ktoré dokumenty môžu byť jeho súčasťou a prečo je dôležité vytvárať si svoje profesijné portfólio.

Cena: 13 Eur 

16.02.2023 17:30

computer Interaktívna tabuľa a jej využitie v MŠ II

Možnosti využitia interaktívnej tabule na rozvoj vybraných kompetencií detí predškolského veku.

Cena: 13 Eur

17.02.2023 17:30

computer Vzájomná spolupráca rodiny a školy

Spolupráca školy a rodiny predstavuje veľmi významný faktor efektivity vzdelávania žiakov. Úlohou každej školy je vytvoriť podmienky pre fungovanie partnerského vzťahu s rodičmi detí a žiakov,  ponúkať im rôzne formy spolupráce.

Cena: 13e

20.02.2023 17:30

computer Rozvoj reči a slovnej zásoby pomocou komunikačných kociek

Najvýraznejšie tempto rozvoja reči a slovnej zásoby nastáva od tretieho roku života človeka. Je nevyhnutné, aby sme u detí a žiakov neustále rozvíjali ich komunikačné zručnosti a slovnú závobu. Jednou z možností sú komunikačné kocky, prácu s ktorými si predstavíme na webinári.

Cena: 20 Eur 

20.02.2023 17:30

computer Výroba podložky pod včielku Bee-Bot

Včielka Bee Bot je výborný nástroj, ktorý pomáha rozvoju logického, algoritmického myslenia, plánovania, priestorovej predstavivosti a ďalších kompetencií u detí MŠ a žiakov najnižších ročníkov ZŠ. Spoločne si ukážeme ako vyrobiť podložky pod túto edukačnú pomôcku.

Cena: 13 Eur 

21.02.2023 17:30

computer Diagnostika školskej zrelosti

Školská zrelosť predstavuje jednu z podmienok nástupu dieťaťa do základnej školy. Aby dieťa dokázalo úspešne zvládať všetky úlohy, musí byť zrelé po mentálnej, telesnej aj emocionálnej stránke.

Cena. 13 Eur

22.02.2023 17:30

computer Pravo-ľavá orientácia v MŠ

K školskej zrelosti dieťaťa a úspešnému zvládnutiu školy je nevyhnutná aj pravo-ľavá orientácia. Dôležité nie je len to, aby dieťa vedelo ukázať, kde je vpravo a vľavo, ale najmä vnútorné uvedomenie si priestoru.

Cena: 13 Eur 

23.02.2023 17:30

computer Vesmír očami detí

Vo webinári sa naučíme podať deťom základné informácie o vesmíre hravou a zábavnou formou. Ukážeme si praktické hry, aktivity a pokusy, ktoré budú deti fascinovať a viesť k tvorivosti.

Cena: 13 Eur 

24.02.2023 17:30

computer Komunikácia je dôležitá (ŠKD)

Školský klub detí predstavuje významné miesto, v ktorom si žiaci osvojujú nie len komunikáciu, asertivitu a empatiu. Cieľom tohto webinára je osvojiť si znalosti o význame ŠKD vo výchovno-vzdelávacom procese, a to na základe komunikačných zručností. 

Cena: 13 Eur 

27.02.2023 17:30

computer Budovanie pozitívnej klímy v triede ZŠ a ŠKD

Klíma školského prostredia ovplyvňuje celý výchovno-vzdelávací proces a prispieva k efektívnej motivácii žiakov. Je nesmierne dôležité, aby sa kládol dôraz na budovanie pozitívnej klímy, v rámci ktorej sa buduje tvorivé edukačné prostredie, v ktorom sa každý žiak bude cítiť akceptovaný.

Cena: 13 Eur

28.02.2023 17:30