Zoznam dostupných webinárov

V cene webinára je zahrnutý certifikát, živé vysielanie a edukačný materiál.

computer Prvá atestácia učiteľov v MŠ - krok za krokom, podľa novej legislatívy

Ako napísať prácu k prvej atestácii, a to konkrétne na príkladoch pre učiteľov MŠ. Povieme si, čo má obsahovať atestačná práca, z akých častí sa skladá, čo je jej cieľom a ako máte postupovať.

Cena: 12 Eur

14.07.2022 17:30

computer Žiak s ADHD

Len štyri písmená, za ktorými sa skrýva viac ako si vieme predstaviť. Prejavuje sa už od útleho veku, preto ju netreba podceňovať.

Cena: 12 Eur

15.07.2022 17:30

computer Portfólio pedagogického zamestnanca

Tvorba profesijného portfólia je dlhodobý proces. Počas webinára si predstavíme jednotlivé druhy portfólia a ukážeme si postup pri jeho tvorení. Zároveň si povieme, ktoré dokumenty môžu byť jeho súčasťou a prečo je dôležité vytvárať si svoje profesijné portfólio.

Cena: 12 Eur 

15.07.2022 17:30

computer Námety na rozvoj kreatívneho myslenia žiakov

Kreativita, kreatívne myslenie a ich rozvíjanie je tematika, ktorá je úzko spojená s  edukačnou praxou.  Rozvíjanie kreatívneho myslenia žiakov je neustále prebiehajúci proces, a to v každej vzdelávacej oblasti.

Cena 12 Eur 

18.07.2022 17:30

computer Diagnostika školskej zrelosti

Školská zrelosť predstavuje jednu z podmienok nástupu dieťaťa do základnej školy. Aby dieťa dokázalo úspešne zvládať všetky úlohy, musí byť zrelé po mentálnej, telesnej aj emocionálnej stránke.

Cena: 12 Eur 

18.07.2022 17:30

computer Začínajúci učiteľ v MŠ a ŠKD - adaptačné vzdelávanie v kocke

Webinár určený pre všetkých začínajúcich učiteľov v MŠ a ŠKD, ktorí si chcú zodpovedať otázky o priebehu adaptačného vzdelávania a začiatkoch pedagogickej praxe.

Cena: 12 Eur 

19.07.2022 17:30

computer Vývinové poruchy učenia (DYS)

Cieľom tohto webinára je oboznámiť sa s vývinovými poruchami učenia (DYS) a naučiť sa ich rozpoznať. Čo sú to vývinové poruchy, a čo všetko s nimi súvisí je tiež obsahom webinára.

Cena: 12 Eur 

20.07.2022 17:30

computer Tvorba vlastných pracovných listov

Súčasťou práce učiteľa je neustála tvorba pracovných listov a vlastných edukačných materiálov, ktoré sa spoločne naučíme vytvárať a rovnako tak prispôsobovať Vašim požiadavkám.

Cena: 12 Eur 

20.07.2022 17:30

computer Uvádzajúci učiteľ

Adapatačný proces začínajúceho pedagogckého pracovníka úzko súvisí s osobou uvádzajúceho učiteľa, ktorý musí disponovať profesijnými, odbornými, ale aj ľudskými kompetenciami, prostredníctvom ktorých pomôže začínajúcemu učiteľovi zorientovať sa vo svojich praconých povinnostiach. Práva, povinnosti a obsah práce uvádzajúceho učiteľa si predstavíme na webinári ,,Uvádzajúci učiteľ".

Cena: 12Eur 

21.07.2022 17:30

computer Montessori edukačné pomôcky - vyrob si sám

Montessoeri edukačné pomôcky napomáhajú deťom v správnom rozvoji takým spôsobom, aby sa dieťa učilo na základe vlastných skúseností. Spoločne si ukážeme, ako si môžete vyrobiť valstné montessori edukačné pomôcky. 

Cena: 12 Eur 

21.07.2022 17:30

computer Pedagogický asistent - dôležitý článok školstva

Pedagogický asistent nie je súčasťou školstva „prvý rok“. Už niekoľko rokov sa s týmto pojmom stretávame vo vzdelávacom procese. Avšak, aj vzhľadom na to, máloktorý pedagogický asistent vie, aké sú jeho kompetencie a ako pracovať so žiakmi, so ŠVVP. Aj to si povieme na tomto webinári.  

Cena: 12 Eur 

22.07.2022 17:30

computer Neposlušné sykavky - artikulačné cvičenia

Zlá výslovnosť sykaviek patrí medzi najčastejšie rečové problémy detí. V priebehu webinára si ukážeme prípravné, dychové a artikulačné cvičenia, ktoré pomáhajú deťom pri nácviku ich správnej výslovnsoti.

Cena: 12 Eur 

22.07.2022 17:30

computer Adaptačný proces dieťaťa v MŠ

Vstup do MŠ je významným medzníkom v živote každého dieťaťa. Je nevyhnutné proces adaptácie dieťaťa správne diagnostikovať a vytvárať mu vhodné podminky a stiamuly tak na strane rodiny ako aj samotnej MŠ. Ako napomôcť dieťaťu zvládnuť proges adaptácie, aké podmienky mu vytvoriť a ako správne diagnostikovať jeho postupnú adaptáciu si povieme na webinári. 

Cena: 12 Eur 

 

25.07.2022 17:30

computer Tvorba aktívnej knihy

Vytvorte si vlastnú edukačnú aktívnu knihu, ktorá Vám a  cieľovej skupine detí bude vyhovovať. Kniha je montessori pomôckou, ktorá pomáha rozvíjať vybrané kompetencie detí.

Cena: 12 Eur 

26.07.2022 17:30

computer Dieťa s problémovým správaním v MŠ

S problémovým správaním v MŠ sa stretávame čoraz častejšie, aj preto je nevyhnutné vedieť ako správne riešiť takého správanie. Čo je to problémové správanie je tiež obsahom webinára.

Cena: 12 Eur 

27.07.2022 17:30

computer Rozvoj matematických predstáv detí od troch rokov

Oboznamovanie detí so základnými matematickými predstavami prebieha už v momente, keď si dieťa osvojuje reč. Predčíselné predstavy majú mať deti utvorené pred nástupom do školy. Cieľom webinára je  poukázať na možnosti rozvíjania základných matematických predstáv u detí predškolského veku s využitím didaktických hier v edukačnom procese.

Cena: 12 Eur 

28.07.2022 17:30

computer Efektívne riešenie konfliktov na školách

V rámci edukačného procesu sa nevyhneme situáciám, kedy vznikajú medzi skupinami rovesníkov konflikty. Je veľmi dôležité, aby učiteľ dokázal v takýchto situáciách vhodne reagovať a riešiť ich takou formou, ktorá bude mať dlhodobý a preventívny charakter.

Cena: 12 Eur 

29.07.2022 17:30