Zoznam dostupných webinárov

V cene webinára je zahrnutý certifikát, živé vysielanie a edukačný materiál.

computer Didaktické hry na fixáciu učiva

Didaktické hry patria medzi aktivizujúce vyučovacie metódy. To znamená, že povzbudzujú a podnecujú žiakov k väčšej aktivite, tvorivosti a výkonnosti na vyučovaní.

Cena: 13 Eur 

09.06.2023 17:30

computer Záznam za webinára: Vývinové poruchy učenia (DYS)

Cieľom tohto webinára je oboznámiť sa s vývinovými poruchami učenia (DYS) a naučiť sa ich rozpoznať. Čo sú to vývinové poruchy, a čo všetko s nimi súvisí je tiež obsahom webinára.

Cena: 8 Eur 

12.06.2023 17:30

computer Záznam z webinára: Tvorba vlastných pracovných listov

Súčasťou práce učiteľa je neustála tvorba pracovných listov a vlastných edukačných materiálov, ktoré sa spoločne naučíme vytvárať a rovnako tak prispôsobovať Vašim požiadavkám.

Cena: 8 Eur 

13.06.2023 17:30

computer Záznam z webinára: Rozvoj sluchového vnímania u detí predškolského veku

Schopnosť dieťaťa počúvať a spracúvať sluchové podnety má významný vplyv na rozvoj komunikačných zručností a schopnosti učiť sa. Ako môžete ľahko rozvíjať sluchovú pozornosť dieťaťa?

Cena: 8 Eur 

14.06.2023 17:30

computer Edukácia dieťaťa/žiaka s autizmom

Vzdelávanie žiakov s autizmom si vyžaduje vytvorenie špecifických podmienok, v ktorých sa uplatňujú štrukturalizované využívanie priestoru, času a činností žiakov.

Cena: 13 Eur 

15.06.2023 17:30

computer Rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky v MŠ

Úroveň grafomotoriky, vizuomotoriky a jemnej motoriky predstavuje súbor kľúčových kritérií, podľa ktorých sa posudzuje školská zrelosť dieťaťa.

Cena: 13 Eur 

15.06.2023 17:30

computer Rozprávka v MŠ - rozvoj predčitateľských kompetencií

Predškolský vek je obdobím rozprávok. Práve pomocou rozprávok si deti rozvíjajú predstavivosť, slovnú zásobu, komunikačné kompetencie, ale i mravné hodnoty. Ako pracovať s literárnym textom v prostredí materskej školy si ukážeme práve na tomto školení.

Cena: 13 Eur

19.06.2023 17:30

computer Aktivity s včielkou Bee-Bot

Včielka Bee Bot je výborný nástroj, ktorý pomáha rozvoju logického, algoritmického myslenia, plánovania, priestorovej predstavivosti a ďalších kompetencií u detí MŠ a žiakov najnižších ročníkov ZŠ.

Cena: 13 Eur

20.06.2023 17:30

computer Budovanie pozitívnej klímy v triede ZŠ a ŠKD

Klíma školského prostredia ovplyvňuje celý výchovno-vzdelávací proces a prispieva k efektívnej motivácii žiakov. Je nesmierne dôležité, aby sa kládol dôraz na budovanie pozitívnej klímy, v rámci ktorej sa buduje tvorivé edukačné prostredie, v ktorom sa každý žiak bude cítiť akceptovaný.

Cena: 13 Eur

20.06.2023 17:30

computer Logopedické cvičenia a aktivity pre deti od troch rokov

Či chceme, alebo nie, reč sa musíme učiť. Čím skôr a prirodzene si dieťa osvojí materinskú reč, tým skôr sa rozvinie jeho myslenie, pamäť a spoločenské začlenenie. Na výchovnom prostredí záleží, či sa reč rozvinie prirodzene, ľahko a včas.

Cena: 13 Eur

21.06.2023 17:30

computer Edukácia dieťaťa/žiaka s NKS

Narušená komunikačná schopnosť sa prejavuje tým, že dieťa má zníženú schopnosť naučiť sa verbálne komunikovať aj keď podmienky na rozvoj reči sú primerané. Často ovplyvňuje aj celú osobnosť dieťaťa, jeho citovú, motivačnú a záujmovú sféru.

Cena: 13 Eur

22.06.2023 17:30

computer Programy k interaktívnej tabuli na rozvoj matematických predstáv

Rozvoju matematických predstáv detí predškolského veku je dôležité venovať náležitú pozornosť. Prostredníctvom webinára si predstavíme niekoľko programov, s ktorými môžeme pracovať na interaktívnej tabuli a inovatívnymi, zábavnými a kreatívnymi metódami tak rozvíjať práve matematické kompetencie detí predškolského veku. 

Cena: 13 Eur 

22.06.2023 17:30

computer Outdoorové aktivity v MŠ a ŠKD

Pohybová aktivita je základným biologickým prejavom života. Je nevyhnutnou súčasťou zdravého rastu a vývinu dieťaťa. Outdoorové aktivity majú obrovský potenciál, schopný pozitívne ovplyvniť život detí
–  prispievajú k rozvoju fyzickej zdatnosti, majú pozitívny vplyv na psychiku dieťaťa, umožňujú rozvoj jeho vedomostí a poznatkov a súčasne podporujú emocionálnu stránku dieťaťa a mnoho iného.

Cena: 13 Eur

23.06.2023 17:30

computer Profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov

Čo patrí do mojích pracovných kompetencií? Túto otázku si kladú mnohá učitelia a asistenti učiteľov. Na Vaše otázky si zodpovieme na webinári ,,Profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov".

Cena: 13 Eur

23.06.2023 17:30

computer Výchovno - vzdelávacie aktivity v ŠKD

Každá výchovno-vzdelávacia činnosť je iná, odlišná, jedinečná a neopakovateľná, pretože sa vyskytuje v iných výchovných podmienkach ako pri školskom vyučovaní.
Preto obsahové zameranie činnosti musí byť pre dieťa motivujúce a jemu blízke. Námety na činnosti, ktoré sa deťom predložia tak, že ich príjmu za svoje, zdrojom
samostatnosti, rozvoja ich iniciatívy a aktivity. Pri výbere aktivity je botrebné dbať na bezpečnosť, individuálne schopnosti, zručnosti detí a podmienky v školskom klube. Počas webinára si ukážeme  zaujímavé námety na výchovno - vzdelávacie aktivity v ŠKD.

Cena: 13 Eur

26.06.2023 17:30

computer Začínajúci učiteľ v MŠ a ŠKD - adaptačné vzdelávanie v kocke

Webinár určený pre všetkých začínajúcich učiteľov v MŠ a ŠKD, ktorí si chcú zodpovedať otázky o priebehu adaptačného vzdelávania a začiatkoch pedagogickej praxe.

Cena: 13 Eur

26.06.2023 17:30

computer Prvá atestácia učiteľov v MŠ - krok za krokom, podľa novej legislatívy

Ako napísať prácu k prvej atestácii, a to na konkrétnych príkladoch. Povieme si, čo má obsahovať atestačná práca, z akých častí sa skladá, čo je jej cieľom a ako máte postupovať.

Cena: 13 Eur

27.06.2023 17:30

computer Spestrenie výučby hudobnej výchovy v MŠ a ŠKD pomocou IKT

Prvých šesť rokov je pre hudobný vývoj dieťaťa veľmi dôležitých, pretože sa vtedy vytvárajú základy jeho hudobnosti. Hudba je v tomto veku považovaná za najúčinnejší druh umenia, ktorý má bezprostredný vplyv na rozvoj nielen hudobnosti, ale má hlavne emocionálny vplyv, a tiež vplýva na kognitívny rozvoj a rozvoj predstavivosti.

Cena: 13 Eur 

27.06.2023 17:30

computer Prevencia šikanovania v školskom prostedí

Šikanovanie je závažný problém, ktorý sa v počiatočných štádiách vyskytuje takmer v každej škole a školskom zariadení. Na rozdiel od iných typov nežiaduceho správania, s ktorými sa stretávame v školskom prostredí, je šikanovanie obzvlášť rizikové, pretože často zostáva dlho skryté. Aj preto je jeho riešenie veľmi náročné a komplikované.

Cena: 13 Eur 

28.06.2023 17:30

computer Záznam z webinára - Ako efektívne pracovať s dyslektikom na ZŠ

Dyslexia alebo inak povedané porucha čítania, negatívne ovplyvňuje schopnosť žiaka osvojiť si čítaný text a zasahuje tak prakticky do všetkých školských predmetov, ktoré musí žiak povinne absolvovať. Je preto dôležité vedieť, ako s takýmito deťmi pracovať čo najefektívnejšie.

Cena: 13 Eur 

12.07.2023 17:30

computer Multikultúrna výchova v predprimárnom vzdelávaní

Multikultúrna výchova je v súčasnom období neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania detí a mládeže. Už od predškolského veku je dôležité rozvíjať u detí schopnosti vedieť sa pohybovať v sociokultúrne rôznorodom prostredí a od útleho veku ich pripravovať na stretnutia s odlišnými ľuďmi.

Cena: 13 Eur

13.07.2023 17:30

computer Záznam z webinára - Ja a moje telo

Dieťa predškolského veku by malo poznať nielen základné časti ľudského tela, ale aj to, ako sa o svoje telo správne starať. Malo by poznať zdravú stravu a základné cviky.

Cena: 13 Eur 

14.07.2023 17:30

computer Adaptácia prvákov na školské prostredie

Vstup dieťaťa do základnej školy môžeme považovať za jednu z rozhodujúcich životných zmien, pri ktorej sa zásadne mení spôsob života dieťaťa. Hrová činnosť ustupuje do úzadia a nahrádza ju činnosť školská – učebná. Práve prváčikovia sú vystavení mnohým významným zmenám. Je potrebné, aby deti, ktoré nastupujú do školy, boli zrelé telesne, rozumovo, emočne i sociálne. 

Cena: 13 Eur

17.07.2023 17:30

computer Dramatická výchova v MŠ

Dramatická výchova ovplyvňuje celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, vplýva na jeho vývin celostne. Podporuje vzrast osobnostných, psychomotorických, komunikatívnych, sociálnych, kognitívnych, učebných, informačných spôsobilostí...

Cena: 13 Eur

17.07.2023 17:30

computer Dieťa s problémovým správaním v MŠ

S problémovým správaním v MŠ sa stretávame čoraz častejšie, aj preto je nevyhnutné vedieť ako správne riešiť takého správanie. Čo je to problémové správanie je tiež obsahom webinára.

Cena: 13 Eur

18.07.2023 17:30

computer Adaptačný proces dieťaťa v MŠ

Vstup do MŠ je významným medzníkom v živote každého dieťaťa. Je nevyhnutné proces adaptácie dieťaťa správne diagnostikovať a vytvárať mu vhodné podminky a stiamuly tak na strane rodiny ako aj samotnej MŠ. Ako napomôcť dieťaťu zvládnuť proges adaptácie, aké podmienky mu vytvoriť a ako správne diagnostikovať jeho postupnú adaptáciu si povieme na webinári. 

Cena: 13 Eur

19.07.2023 17:30

computer Interaktívna tabuľa a jej využitie v MŠ

Možnosti využitia interaktívnej tabule na rozvoj vybraných kompetencií detí predškolského veku.

Cena: 13 Eur

20.07.2023 17:30

computer Plán profesijného rozvoja

Osobný plán profesijného rozvoja je podstatný a dôležitý dokument, ktorého tvorbe je potrebné venovať náležitú pozornosť. Ako si ho vytvoriť, čo má obsahovať a na čo nezabudnúť si spoločne ukážeme v rámci webinára.

Cena: 13 Eur

20.07.2023 17:30

computer Edukácia dieťaťa/žiaka s NKS

Narušená komunikačná schopnosť sa prejavuje tým, že dieťa má zníženú schopnosť naučiť sa verbálne komunikovať aj keď podmienky na rozvoj reči sú primerané. Často ovplyvňuje aj celú osobnosť dieťaťa, jeho citovú, motivačnú a záujmovú sféru.

Cena: 13 Eur

21.07.2023 17:30

computer Prvouka a prírodoveda na 1. stupni ZŠ

Prvouka a prírodoveda zábavnou formou, ktorá bude plná experimentov a žážitkového vyučovania.

Cena: 13 Eur 

24.07.2023 17:30

computer Vstupná diagnostika detí v MŠ

Vstupná diagnostika dieťaťa v MŠ predstavuje významný moment k poznaniu dieťaťa. Je preto nevyhnutné venovať sa vstupnej diagnostike kompexne a podrobne, teda diagnostikovať dieťa viacerými diagnostickými metódami a zamerať sa na každú kľúčovú oblasť. 

Cena: 13 Eur

24.07.2023 17:30

computer Efektívne riešenie konfliktov na školách

V rámci edukačného procesu sa nevyhneme situáciám, kedy vznikajú medzi skupinami rovesníkov konflikty. Je veľmi dôležité, aby učiteľ dokázal v takýchto situáciách vhodne reagovať a riešiť ich takou formou, ktorá bude mať dlhodobý a preventívny charakter.

Cena: 13 Eur

25.07.2023 17:30

computer Tvorba edukačných hier v Power Pointe

Praktický webiár, zameraný na ukážku praktických možností realizácie a tvorenia edukačných hier v programe Power Point.

Cena: 13 Eur

25.07.2023 17:30

computer Tvorba diagnostických/záznamových hárkov

Pri diagnostike detí/žiakov je nevyhnutné zaznamenávať si výsledky svojho pozorovania do diagnostických hárkov, v ktorýh máme možnosť vidieť progres, prípadne stagnáciu dieťaťa. Naučme sa spolu vytvárať si diagnostické hárky na každú kompetenciu, ktorú u dieťaťa/žiaka rozvíjame.

Cena: 13 Eur

26.07.2023 17:30

computer Environmentálna výchova v edukačnom procese MŠ

Environmentálna výchova v materských školách poskytuje priestor a neohraničené možnosti na vytváranie základov zodpovedného vzťahu človeka k životnému prostrediu. V rámci environmentálnej výchovy sa dieťa v rámci svojich vekových a individuálnych osobitostí oboznamuje s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíja si estetické cítenie a formuje humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia.

Cena: 13 Eur

27.07.2023 17:30

computer Hravé experimentovanie s farbami

Dieťa sa veľmi rýchlo a efektívne učí prostrdníctvom zážitku a vlastnej skúsenosti. V rámi experimentovania s farbami sa vytvára priestor na vlastnú sebarealizáciu, objavovanie, experimentovanie a vyjadrenie fantázie s možnosťou prepojenia na aktivity v inej vzdelávacej oblasti.

Cena: 13 Eur 

28.07.2023 17:30

computer Poruchy reči a ich prevencia

Poruchy vývinu jazyka a reči sú vážnym narušením v celkovom vývine dieťaťa. Ich prevencii je nevyhnutné venovať pozornosť už od útleho veku dieťaťa tak v domácom, ako aj školskom prostredí.

Cena: 13 Eur 

31.07.2023 17:30