Zoznam dostupných webinárov

V cene webinára je zahrnutý certifikát, živé vysielanie a edukačný materiál.

computer Záznam z webinára: Rozprávka v MŠ - rozvoj predčitateľských kompetencií

Predškolský vek je obdobím rozprávok. Práve pomocou rozprávok si deti rozvíjajú predstavivosť, slovnú zásobu, komunikačné kompetencie, ale i mravné hodnoty. Ako pracovať s literárnym textom v prostredí materskej školy si ukážeme práve na tomto školení.

Ide o záznam z webinára, ktorý si pozriete v pohodlí domova v deň a čas, ktorý Vám bude vyhovovať. Záznam budete mať aktívny 14 dní, počas ktorých si webinár môžete opätovne pozrieť. Po vzhliadnutí záznamu Vám do dvoch pracovných dní príde na Vašeu emailovú adresu certifikát a edukačný materiál.

Cena: 13 Eur

18.07.2024 17:30

computer Záznam z webinára: Dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Ako pracovať s dieťaťom s odloženou školskou dochádzkou v MŠ.

Ide o záznam z webinára, ktorý si pozriete v pohodlí domova v deň a čas, ktorý Vám bude vyhovovať. Záznam budete mať aktívny 14 dní, počas ktorých si webinár môžete opätovne pozrieť. Po vzhliadnutí záznamu Vám do dvoch pracovných dní príde na Vašeu emailovú adresu certifikát a edukačný materiál.

Cena: 13 Eur 

19.07.2024 17:30

computer Adaptácia detí na MŠ

Vstup do MŠ je významným medzníkom v živote každého dieťaťa. Je nevyhnutné proces adaptácie dieťaťa správne diagnostikovať a vytvárať mu vhodné podminky a stiamuly tak na strane rodiny ako aj samotnej MŠ. Ako napomôcť dieťaťu zvládnuť proges adaptácie, aké podmienky mu vytvoriť a ako správne diagnostikovať jeho postupnú adaptáciu si povieme na webinári. 

Cena: 13 Eur 

22.07.2024 17:30

computer Adaptácia prvákov na školské prostredie

Vstup dieťaťa do základnej školy môžeme považovať za jednu z rozhodujúcich životných zmien, pri ktorej sa zásadne mení spôsob života dieťaťa. Hrová činnosť ustupuje do úzadia a nahrádza ju činnosť školská – učebná. Práve prváčikovia sú vystavení mnohým významným zmenám. Je potrebné, aby deti, ktoré nastupujú do školy, boli zrelé telesne, rozumovo, emočne i sociálne. 

Cena: 13 Eur

23.07.2024 17:30

computer Záznam z webinára: Dieťa/žiak s autizmom v pedagogickej praxi

Každé dieťa s autizmom je svojim spôsobom jedinečné. Deti s autizmom nemusia mať nevyhnutne rovnaké prejavy, znaky a symptómy, spojené so syndrómom autizmu. U každého autistického dieťaťa sa objavujú skôr rozdiely ako podobnosti, rôzne symptómy v rozličnej miere, z čoho vychádza, že aj prístup odborníkov a ľudí pracujúcimi s takýmito deťmi je individuálny a prispôsobený každému dieťaťu v závislosti od jeho potrieb a miery poškodení.

Ide o záznam z webinára, ktorý si pozriete v pohodlí domova v deň a čas, ktorý Vám bude vyhovovať. Záznam budete mať aktívny 14 dní, počas ktorých si webinár môžete opätovne pozrieť. Po vzhliadnutí záznamu Vám do dvoch pracovných dní príde na Vašeu emailovú adresu certifikát a edukačný materiál.

Cena: 13 Eur

23.07.2024 17:30

computer Tvorba týždenných plánov

Hlavný cieľ výchovy a vzdelávania v materskej škole sa odvíja od cieľov výchovy a vzdelávania. Materská škola si stanovuje jednotné týždenné plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, pričom týždenné plány sa koncipujú tak, aby tvorili ucelenú štruktúru obsahu vzdelávania.

Cena: 13 Eur 

24.07.2024 17:30

computer Aktivity s včielkou Bee Bot

Včielka Bee Bot je výborný nástroj, ktorý pomáha rozvoju logického, algoritmického myslenia, plánovania, priestorovej predstavivosti a ďalších kompetencií u detí MŠ a žiakov najnižších ročníkov ZŠ.

Cena: 13 Eur

25.07.2024 17:30

computer Plán profesijného rozvoja

Osobný plán profesijného rozvoja je podstatný a dôležitý dokument, ktorého tvorbe je potrebné venovať náležitú pozornosť. Ako si ho vytvoriť, čo má obsahovať a na čo nezabudnúť si spoločne ukážeme v rámci webinára.

Cena: 13 Eur

26.07.2024 17:30

computer Záznam z webinára: Aspergerov syndróm v školskom prostredí

Ľudia s Aspergerovým syndrómom mávajú priemernú, alebo nadpriemernú inteligenciu. Väčšinou nemajú problémy s učením, no môžu sa u nich vyskytnúť špecifické ťažkosti pri učení. Oproti autistickým ľuďom majú menej rečových problémov, no stále pre nich môže byť náročné pochopiť a spracovať reč jazyka.

Ide o záznam z webinára, ktorý si pozriete v pohodlí domova v deň a čas, ktorý Vám bude vyhovovať. Záznam budete mať aktívny 14 dní, počas ktorých si webinár môžete opätovne pozrieť. Po vzhliadnutí záznamu Vám do dvoch pracovných dní príde na Vašeu emailovú adresu certifikát a edukačný materiál.

Cena: 13 Eur 

26.07.2024 17:30

computer Programy k interaktívnej tabuli na rozvoj matematických predstáv

Rozvoju matematických predstáv detí predškolského veku je dôležité venovať náležitú pozornosť. Prostredníctvom webinára si predstavíme niekoľko programov, s ktorými môžeme pracovať na interaktívnej tabuli a inovatívnymi, zábavnými a kreatívnymi metódami tak rozvíjať práve matematické kompetencie detí predškolského veku. 

Cena: 13 Eur 

26.07.2024 17:30

computer Kurz (teambuilding) Prevencia syndrómu vyhorenia

Kurz – Prevencia syndrómu vyhorenia

Teambuilding pre kolektív – vytvorte pozitívne pracovné prostredie, kde sa každý cíti podporovaný a motivovaný. Doprajte svojim kolegom a zamestnancom priestor na odbúranie stresu.

Kurz "Prevencia syndrómu vyhorenia" je skvelou voľbou pre každého, kto hľadá spôsoby, ako zmierniť svoj stres a nájsť vnútorný pokoj. Tento kurz ponúka diagnostiku vášho aktuálneho stavu a naučí vás rôzne relaxačné cvičenia a preventívne techniky, ktoré vám pomôžu prekonať každodenný stres a vyhnúť sa syndrómu vyhorenia.

 

 

19.08.2024 00:00

computer Kurz (teambuilding) Artterapia

Teambuilding pre kolektív – vytvorte pozitívne pracovné prostredie, kde sa každý cíti podporovaný a motivovaný. Doprajte svojim kolegom a zamestnancom priestor na odbúranie stresu.

Artterapia kurz je skvelý spôsob, ako spojiť tvorivosť a tímovú prácu. V tomto kurze sa naučíte nové techniky artterapie a budete mať možnosť vytvoriť jedinečné umelecké dielo spoločne so svojimi kolegami. Táto skvelá aktivita nielenže posilní vzájomné väzby v tíme, ale aj pomôže jednotlivcom nájsť nové spôsoby sebavyjadrenia prostredníctvom umeleckého tvorenia.

19.08.2024 00:00