Zoznam dostupných webinárov

V cene webinára je zahrnutý certifikát, živé vysielanie a edukačný materiál.

computer Jesenné námety a aktivity pre prácu v MŠ a ŠKD

Jesenné námety a aktivity. K webináru získate materiál, ktorý obsahuje edukačné PDF pracovné listy, materiály a makety, zamerané na tvorbu rôznych jesenných výtvorov z papiera.

Cena: 13 Eur

22.09.2023 17:30

computer Plán profesijného rozvoja

Osobný plán profesijného rozvoja je podstatný a dôležitý dokument, ktorého tvorbe je potrebné venovať náležitú pozornosť. Ako si ho vytvoriť, čo má obsahovať a na čo nezabudnúť si spoločne ukážeme v rámci webinára.

Cena: 13 Eur

25.09.2023 17:30

computer Dieťa/žiak s autizmom v pedagogickej praxi

Každé dieťa s autizmom je svojim spôsobom jedinečné. Deti s autizmom nemusia mať nevyhnutne rovnaké prejavy, znaky a symptómy, spojené so syndrómom autizmu. U každého autistického dieťaťa sa objavujú skôr rozdiely ako podobnosti, rôzne symptómy v rozličnej miere, z čoho vychádza, že aj prístup odborníkov a ľudí pracujúcimi s takýmito deťmi je individuálny a prispôsobený každému dieťaťu v závislosti od jeho potrieb a miery poškodení.

Cena: 13 Eur

26.09.2023 17:30

computer Tvorba diagnostických/záznamových hárkov

Pri diagnostike detí/žiakov je nevyhnutné zaznamenávať si výsledky svojho pozorovania do diagnostických hárkov, v ktorýh máme možnosť vidieť progres, prípadne stagnáciu dieťaťa. Naučme sa spolu vytvárať si diagnostické hárky na každú kompetenciu, ktorú u dieťaťa/žiaka rozvíjame.

Cena: 13 Eur

27.09.2023 17:30

computer Spestrenie výučby hudobnej výchovy v MŠ a ŠKD pomocou IKT

Prvých šesť rokov je pre hudobný vývoj dieťaťa veľmi dôležitých, pretože sa vtedy vytvárajú základy jeho hudobnosti. Hudba je v tomto veku považovaná za najúčinnejší druh umenia, ktorý má bezprostredný vplyv na rozvoj nielen hudobnosti, ale má hlavne emocionálny vplyv, a tiež vplýva na kognitívny rozvoj a rozvoj predstavivosti.

Cena: 13 Eur 

28.09.2023 17:30

computer Prvá atestácia učiteľov - krok za krokom, podľa novej legislatívy

Ako zostaviť atestačné portfólio k prvej atestácii, a to na konkrétnych príkladoch. Povieme si, čo má atestačné portfólio obsahovať, z akých častí sa skladá, čo je jeho cieľom a ako máte postupovať.

Cena: 13 Eur

29.09.2023 17:30

computer Kompetencie a náplň práce pedagogického asistenta

Aké sú kompetencie pedagogického asistenta a aká je jeho náplň práce sa dozviete počas webinára.

Cena: 13 eur

30.09.2023 17:30

computer Záznam z webinára: Výroba papierových bábok

Papierové bábky pomáhajú v edukačnom procese nielen pri dramatickej výchove, ale pri rozvoji komunikačných a prezentačných zručností detí. Ich výrobou zároveň rozvíjame jemnú motoriku a fantáziu každého dieťaťa. K webináru získate súbor makiet, ktoré môžete využívať vo svojej každodennej praxi. 

Cena: 8 Eur 

11.10.2023 17:30

computer Záznam z webinára: Diagnostika grafomotorických porúch

U niektorých detí si už v predškolskom veku môžeme všímať varovné signály, ktoré predznačujú dysgrafiu. Ako ju identifikovať a ako pracovať s takýmito deťmi si ukážeme počas webináru.

Cena: 8 Eur 

12.10.2023 17:30

computer Záznam z webinára: Dramatická výchova v MŠ

Dramatická výchova ovplyvňuje celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, vplýva na jeho vývin celostne. Podporuje vzrast osobnostných, psychomotorických, komunikatívnych, sociálnych, kognitívnych, učebných, informačných spôsobilostí...

Cena: 8 Eur 

13.10.2023 17:30

computer Logopedické cvičenia a aktivity pre deti od troch rokov

Reč je neodmysliteľnou súčasťou života a jej rozvoju je nevyhnutné venovať náležitú pozornosť už od útleho detstva. Je veľmi dôležité realizovať zákaldné logopedické rozcvičky, dychové a artikulačné cvičenia a zaradiť ich do bežnej edukácie detí predškolského veku.

Cena: 13 Eur

16.10.2023 17:30

computer Folklór v edukačnom procese MŠ

Folklór dáva dieťaťu možnosť prejaviť svoju fantáziu, tvorivú schopnosť, estetické cítenie, vytrvalosť i odvahu. Tak ako v minulosti, aj dnes je folklór nevyčerpateľným zdrojom námetov a aktivít pre prácu s deťmi. Súčasťou ľudovej slovesnosti sú rozprávky, povesti, ľudová pieseň, príslovia, porekadlá, hádanky, rečňovanky, hry, tanec, zvyky, obyčaje. Všetky tieto útvary majú svoje konkrétne funkcie a okrem estetickej plnia aj výchovnú funkciu.

Cena: 13 Eur 

17.10.2023 17:30

computer Pravo-ľavá orientácia

K školskej zrelosti dieťaťa a úspešnému zvládnutiu školy je nevyhnutná aj pravo-ľavá orientácia. Dôležité nie je len to, aby dieťa vedelo ukázať, kde je vpravo a vľavo, ale najmä vnútorné uvedomenie si priestoru.

Cena: 13 Eur 

18.10.2023 17:30

computer Kompetencie a náplň práce pedagogického asistenta

Pedagogický asistent je už niekoľko rokov dôležitou súčasťou školstva. Čo však spradá do jeho kompetencií a aká je jeho náplň práce si povieme počas webinára.

Cena: 13 Eur

19.10.2023 17:30

computer Portfólio pedagogického zamestnanca

Tvorba profesijného portfólia je dlhodobý proces. Počas webinára si predstavíme jednotlivé druhy portfólia a ukážeme si postup pri jeho tvorení. Zároveň si povieme, ktoré dokumenty môžu byť jeho súčasťou a prečo je dôležité vytvárať si svoje profesijné portfólio.

Cena: 13 Eur 

20.10.2023 17:30

computer Rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky v MŠ

Úroveň grafomotoriky, vizuomotoriky a jemnej motoriky predstavuje súbor kľúčových kritérií, podľa ktorých sa posudzuje školská zrelosť dieťaťa.

Cena: 13 Eur 

23.10.2023 17:30

computer Rozvoj reči a slovnej zásoby pomocou komunikačných kociek

Najvýraznejšie tempto rozvoja reči a slovnej zásoby nastáva od tretieho roku života človeka. Je nevyhnutné, aby sme u detí a žiakov neustále rozvíjali ich komunikačné zručnosti a slovnú závobu. Jednou z možností sú komunikačné kocky, prácu s ktorými si predstavíme na webinári.

K webináru získate edukačnú pomôcku, komunikačné kocky.

Cena: 22 Eur 

24.10.2023 17:30

computer Tvorba edukačných hier v PowerPointe

Edukačné hry si môže pedagogický a odborný zamestnanec vytvárať samostatne aj v digitálnej forme. Jednou z možností tvorby inovatívnych a zaujímavých hier pre deti a žiakov je ich vytváranie v programe PowerPoint. Spoločne si predstavíme možnosti tvorby hier v danom probrame a na modelových hrách sa naučíte samostane si vytvárať vlastné digitálne hry.

Cena: 13 Eur 

25.10.2023 17:30

computer Adaptačný proces dieťaťa v MŠ

Vstup do MŠ je významným medzníkom v živote každého dieťaťa. Je nevyhnutné proces adaptácie dieťaťa správne diagnostikovať a vytvárať mu vhodné podminky a stiamuly tak na strane rodiny ako aj samotnej MŠ. Ako napomôcť dieťaťu zvládnuť proges adaptácie, aké podmienky mu vytvoriť a ako správne diagnostikovať jeho postupnú adaptáciu si povieme na webinári. 

Cena: 13 Eur

25.10.2023 17:30

computer Jesenné námety a aktivity pre prácu s deťmi v MŠ a ŠKD

Jesenné námety a aktivity, ktoré môžete využiť pri práci s deťmi v MŠ, ŠKD a prvom stupni ZŠ. K webináru získate súbor materiálov, s ktorými môžete priamo pracovať na vyučovaní. 

Cena: 13 Eur

26.10.2023 17:30

computer Problémové správanie dieťaťa v MŠ

S problémovým správaním v MŠ sa stretávame čoraz častejšie, aj preto je nevyhnutné vedieť ako správne riešiť takého správanie. Čo je to problémové správanie je tiež obsahom webinára.

Cena: 13 Eur 

27.10.2023 17:30

computer Prvá atestácia učiteľov. Krok za krokom, podľa novej legislatívy...

Ako zostaviť atestačné portfólio k prvej atestácii, a to na konkrétnych príkladoch. Povieme si, čo má atestačné portfólio obsahovať, z akých častí sa skladá, čo je jeho cieľom a ako máte postupovať.

Cena: 13 Eur 

27.10.2023 17:30

computer Dieťa/žiak zo znevýhodneného prostrednia

Na rozvoj dieťaťa má neodmyslitešný vplyv prostredie v ktorom vyrastá. Pri edukácii každého jedného dieťa by sa mal dôraz klásť na poznanie jeho rodinného zázemia a prostredia, z ktorého pochádza. Ako pracovať s deťmi z rôznych sociálnych prostredí si povieme počas webinára.

Cena: 13 Eur 

30.10.2023 17:30

computer Dieťa/žiak s autizmom v pedagogickej praxi

Každé dieťa s autizmom je svojim spôsobom jedinečné. Deti s autizmom nemusia mať nevyhnutne rovnaké prejavy, znaky a symptómy, spojené so syndrómom autizmu. U každého autistického dieťaťa sa objavujú skôr rozdiely ako podobnosti, rôzne symptómy v rozličnej miere, z čoho vychádza, že aj prístup odborníkov a ľudí pracujúcimi s takýmito deťmi je individuálny a prispôsobený každému dieťaťu v závislosti od jeho potrieb a miery poškodení.

Cena: 13 Eur

31.10.2023 17:30

computer Montessori aktivity pre deti od troch rokov

Cieľom montessori pedagogiky je podporovať u dieťaťa prirodzenú túžbu učiť sa, podporovať priateľský vzťah medzi učiteľom a dieťaťom a podporovať schopnosť učiteľa pozitívne dieťa motivovať. Deti vedené metodikou Montessori začínajú spontánne písať, čítať a počítať už v predškolskom veku.

Cena: 13 Eur

31.10.2023 17:30